top of page

Innledning:

Vet du at DU er ELSKET?

 

Gud elsker deg! Å kjenne Han er mye enklere enn hva en skulle tro. 

 

En sann kristen kjenner Gud og har en personlig og daglig relasjon med Han.

 

Å få dette hefte og lese disse ordene er kanskje helt ut av det blå for din del, kanskje også provoserende, eller noe du ikke har tenkt på. Men vi håper at dette treffer deg i ditt hjerte. 

Å ta deg tid til å lese dette heftet vil gi deg flere gode grunner til å smile og til å se lyst på livet fremover. Vi håper derfor at du tar deg tid til å lese og reflektere over dette. 

Hva du en bekjenner deg som i dag (religiøs, ateist, realist, spiritualist eller annet) endrer ikke hvem Gud er. Det endrer heller ikke det faktum at Han elsker DEG! 

Om du har hatt gode eller dårlige opplevelser av det å være en kristen gjennom andre kristne eller religiøse mennesker, endrer heller ikke det hvem Gud er. Han er den sanne kjærligheten! 

 

Svarene er nok enklere enn du skulle tro. I dette heftet vil vi forteller deg enkelt hvem Gud er og hvordan du kan bli personlig kjent med Han. Livet i lag med Gud er ingen religion, men en levende relasjon. En relasjon som gir livsglede og trygghet.

 

Heftet er delt opp i korte avsnitt. Et avsnitt tar ca. 2 minutt å lese, så på ca. 45 minutt har du lest hele denne grunnleggende forklaringen. Alt som forklares her er hentet direkte fra Bibelen og dette hefte gir deg en enkel forklaring av hva Bibelen i helhet forteller. Det er altså ingen egne fortolkninger. Tror du det som står her, kan du i dag bli personlig kjent med Gud og du kan vite med sikkerhet at du er en sann kristen. Tror du dette, vil du også med sikkerhet vite at du blir akseptert i himmelen hos Gud den dagen du dør!

 

Håper du tar deg tid til å lese dette og at du åpner opp for at Gud gjennom Den Hellige Ånd kan snakke direkte til deg!

 

 

Lykke til!

[1] Joh 3:16, Joh 13:34-35, Luk 12:6-7, 1.Joh 4:19-21, 1.Tim 2:4 [2] 1.Joh 2:5, 1.Joh 4:12-13, Rom 8:11, 1.Cor 1:9 [3] 1.Joh 4:16, Jer 31:3

1. Introduksjon om ånd, sjel og kropp.

 

Vi mennesker er skapt i Guds bilde. Bibelen forteller oss at vi ligner Han. Vi mennesker består av ånd, sjel og kropp. Kroppen kan vi ta på, og kjenne på, den er fysisk. Sjelen vår er i vårt blod og det er sjelen som gir liv til kroppen. Uten blod, intet liv. Ånden er vårt innerste, hvor vi kan kjenne på tomhet eller på liv og ekte glede. Ånden i oss er der hvor Guds Ånd ønsker å få bo i vårt hjerte. 

 

Med våre øyne er Gud usynlig, men for vår ånd i vårt indre liv kan vi kjenne Han. Det kan kjennes når Guds Ånd er i oss og det kan kjennes når den ikke er i oss. Om en før ikke har kjent Guds Ånd i sitt indre, kan det være vanskelig å forstå dette. Men gi ikke opp, her blir det enkelt forklart for deg. Du vil kunne oppleve å kjenne Guds Ånd i deg, om du gir Han lov til å vise deg.

 

Først trenger du å vite litt mer om hvem Gud er. Dette er viktig, fordi du må vite med sikkerhet at det er Guds Ånd du lar komme inn i ditt indre liv, at det kommer fra det gode og ikke fra det onde. Ja, det finnes «det gode» og det finnes «det onde». Det som er viktig å merke seg er at det onde alltid vil prøve å etterligne det gode, det som er fra Gud. Det onde kan kanskje virke godt med det samme, men så er det ikke det likevel. Uansett, Gud har gjort det utrolig enkelt for oss, så ved å tro Han og følge Hans veiledning i Bibelen kan vi ikke gå feil.

 

Gud er den som er fra evighet av og til evighet. Bibelen sier at Han er i går, i dag og til evig tid den samme. I Gud finnes det ingen skiftende skygge. Vi kan være trygge på at Den Han sier at Han er, Den ER Han! 

 

Bibelen forklarer oss en hel del om hvem Gud er, og hvordan vi ved å tro på Ham og bekjenne Ham, vil få Hans Ånd i oss. Dette er kanskje den største bekreftelsen, hvordan vi den dag i dag kan oppleve at Hans levende Ånd tar bolig i oss. I tillegg kan vi jo også se hvordan naturen og universet rundt oss fungerer utmerket. Alt er Hans skaperverk! 

 

For oss mennesker å forklare hvem Gud fullt ut er, er ikke mulig. Han har skapt oss, det er ikke omvendt. Han kjenner oss fullt ut, om vi vil eller ikke, så er det opp til oss å akseptere Han, tro på Han og bli kjent med Han. Hvorfor vi må ta dette valget selv, om å kjenne Gud kommer vi tilbake til.

[4] Gen 1:26-27, Gen 5:2 [5] 1.Cor 15:45, 1.Thes 5:23, Jes 26:9, Heb 4:12, Phil 1:27 [6] Rom 8:16, Philip 4:23, Gal 6:18 [7] 2.Cor 4:18, Col 1:15, Heb 11:27, Heb 11:1, Rom 1:20, Col 1:16 [8] Rom 12:21, Prov 13:21, Deut 30:15 [9] Rev 3:9 [10] Sal 90:2, Psal 103:17, Heb 13:8, Jak 1:17 [11] Kol 1:16, Nah 9:6, Isai 54,16, Rom 11:36, Rev 4:11

2. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd!

 

Bibelen er Guds Ord til oss mennesker, dette skal vi forklare mer av i neste avsnitt. Først skal vi prøve å forklare litt mer om hvem Gud er. Som sagt er vi Hans skapninger, så for oss som Hans skaperverk vil det være umulig å forklare fullt ut hvem Han er. Likevel gir Bibelen oss mange fortellinger om hvordan Gud kobler med oss mennesker og hvordan vi kan koble med Han.

 

I Bibelen beskrives det tre ulike personer som til sammen utgjør Guddommen. Dette har igjennom tidene blitt forsøkt forklart på ulikt vis. Den mest vanlige forklaringen er treenigheten, men også denne kommer til kort i å forklare Guddommen. Treenigheten forklares også noe ulikt fra tradisjon til tradisjon. Det beste vil derfor være å forsøke å finne nødvendig informasjon om Guddommen i Guds eget ord Bibelen. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd forklares som en enhet, eller som et ETT. 

 

Gud beskrives som den Allmektige som er fra evigheten av og som er til evigheten. Alt er skapt av Han og for Han. Gud skaper med sitt Ord. Det finnes bare EN Gud og ingen kan ta æren bort fra Han. Han er sann, rettferdig og kjærligheten selv. 

 

I sitt ord, Bibelen, sier Han at Han tukter den Han elsker, dette for at vi mennesker skal holde oss nær til Ham som er selve Sannheten. Å bli tuktet kan høres voldsomt ut, men som en kjærlig far irettesetter og veileder sitt barn slik at barnet ikke kommer til skade, kan sammenlignes med å bli tuktet av Gud. Ikke alle har opplevd en kjærlig far i sin oppvekst, så for noen vil dette være vanskelig å forstå. Jesus beskriver kjærligheten så sterkt som, at en legger ned alt sitt eget for å hjelpe sin neste. 

Jesus Kristus er Guds enbårne sønn. Han var også fra begynnelsen hos Gud, før jordens grunnvoll ble lagt. Helt fra begynnelsen har Han vært vår Herre og frelser. De to første menneskene Bibelen forteller om, Adam og Eva, snudde seg, ved sin egen vilje, bort fra Herren-Gud i Edens hage. Gud hadde gitt dem råderett over alt på jorden, denne råderetten ga de bort til djevelen som er Gud og menneskenes største fiende. 

 

Det var derfor at Jesus ble sendt til jorden av Gud, hvor Han tok på seg et menneskes skikkelse og på korset tok alle menneskers synd, skyld og straff på Seg selv. Han ble født som et menneske og levde på jorden i 33 år som menneske. Han kom til denne jord av to grunner. 1. For å vise oss et eksempel på hvordan leve et hellig liv med Gud. 2. For at synd, en gang for alltid, skulle bli tatt bort fra oss mennesker. Når Jesus døde på korset var det dette som skjedde.

 

Tre dager senere oppstod Jesus igjen fra graven og frelsesverket fra Guds side var komplett. 

 

Den som tror og tar imot Jesus som sin Herre og frelser blir derfor renset fra synd og gjort klar til evigheten sammen med Gud. Den dagen kroppen dør flytter sjelen hjem til Gud vår himmelske Far, dersom en da tror og har tatt imot Jesu frelsesverk på korset.

 

Den Hellige Ånd som Jesus fortalte skulle komme som vår hjelper er en del av Guds ett. Den er Guds ånd som tar bolig der den blir invitert til å bo. En person som velger å tro Gud, Jesu død og oppstandelse, og som bekjenner denne troen til andre gjør plass for Den Hellige Ånd i sin ånd. Den Hellige Ånd gir liv i menneskets ånd og fyller sjelens tomhet. Den lærer oss livet med Gud, ved å veilede den troende i sitt dagligliv og gir kraft og styrke til å leve livet.

 

Å forklare alt vi vet om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd på to minutter er ikke nok, så vi anbefaler deg å også lese Bibelen, i tillegg gir kapitel 1 og 2 i boken Grunnvollen deg mer forklaring.

[12] 1.Thes 2:13, 2.Pet 3:5 [13] 1.Joh 5:7, Joh 17, Act 7:55-56, Matt 3:16-17, 2.Cor 13:13, Matt 28:19 [14] Rev 21:22, 2.Cor 6:18, Sal 90:2, Dan 2:20, Prov 8:23, Ef 3:21, Jam 2:19, Rom 3:30, Joh 8:32, Joh 1:17, Joh 14:6, 1.Joh 3:7, Psal 119:137, 1.Joh 4:16 [15] Prov 3:12, Prov 23:13, Jam 1:12, Eccl 3:11 [16] Joh 15:13 [17] 1.Joh 4:9, Joh 1:18, Joh 3:18, Joh 3:16 [18] Joh 1:2, Prov 8:22-31 [19] Gen chap.2 and 3 [20] Phil 2:7-8, Heb 4:15, Heb 9:28, 1.Joh 3:5, Isai 53:5, Luk 3:23 [21] Rom 6:10, Heb 7:27, 2.Cor 5:15, Joh 19.30, Matt 27 [22] Matt 28:1-6, Mark 16:1-6, Luk 24:7, Joh 20:1-10

3. Bibelen

 

Ordet Bibel betyr bibliotek, eller en samling av bøker og det er akkurat hva den er. Den er en samling av 66 bøker skrevet av mer enn 40 ulike forfattere over en periode på mer enn 2000 år. Den er delt i to, det gamle testamentet og det nye testamentet. Det gamle testamentet inneholder blant annet fortellingen om jordens skapelse og mye historie frem til den tiden Jesus ble sendt av Gud til jorden som menneske. Det nye testamentet omhandler Guds resett, frelsen i Jesus. Den gregorianske kalenderen (Vestens kalender) regner faktisk år 1 ut fra Jesu fødsel.   

 

Det som gjør Bibelen unik er at den fra første til siste bok har et sammenhengende budskap. Dette til tross for at det fra første til siste forfatter ikke har vært noen mulighet til å kunne kjenne hverandre. (Internett og datmaskiner kunne heller ikke være til hjelp den gang, da dette var lenge før denne tekologien ble oppfunnet.) Dette er med på å bekrefte Bibelen som Guds Ord, at Gud selv må ha gitt den enkelte forfatter åpenbaringer, ved Den Hellige Ånd, om hva forfatterne skulle skrive og når.

 

I Bibelen er det historier om mennesker som levde sammen med Gud og om mennesker som ikke trodde Gud. Det er også mange profetier i Bibelen om hva som skal komme til å skje i fremtiden. Det gamle testamentet har for eksempel over 300 profetier som fortalte at Jesus, Guds Sønn, skulle komme som menneske til denne jorden. I det nye testamentet kan vi lese at de 300 profetiene blir oppfylt en etter en, mens Jesus var blant menneskene. Bibelen inneholder også mange profetier om hva som skal skje i de siste dagene av denne jordens tidsalder. Noen av disse profetiene skal vi komme tilbake til senere. 

 

Men hva gjør Bibelen til verdens mest leste bok og hva er det som gjør at så mange mennesker velger å tro at den er Guds eget ord til oss mennesker?

Ja, Bibelen er verdens mest leste bok. Den er oversatt til flest språk og den inneholder de eldste skriftene som finnes. Bibelen er dessverre også den mest kopierte boken og de fleste religionene har kopiert noe av Bibelen. Noen av religionene har kopiert mer eller mindre hele Bibelen, men i kopieringsprosessen er den blitt tilpasset religionen den er kopiert til. At den tradisjonsoversatte bibelen i de ulike religioner er endret, gjør det vanskelig å vite hvilken av dagens bibler som faktisk er den rette Bibelen. Men ja, den rette Bibelen finnes den dag i dag!

 

Det som verifiserer den rette Bibelen, er at den ikke kan kobles til noen bestemt religion eller trossamfunn. Den har som sagt 66 bøker og dens gjennomgående budskap er: At vi er skapt til frihet i Jesus Kristus, at vi blir frelst av bare nåde ved tro, at troen på Jesus Kristus er den eneste veien til Gud og at Den Hellige Ånd tar bolig i hver den som tar imot frelsen i Jesus. Felleskap med andre troende er viktig, og dette er noe Bibelen oppfordrer til, mens medlemskap i en bestemt religion frelser ingen.

 

Guds Ord er også Ånd. Det vil si, når en leser Bibelen og lar Ordet fylle ens indre; at en tenker på det og lar det bety noe i en selv, da fylles en med Guds Ånd. Dette kan ikke fullt ut forklares, det må selv erfares, men altså ved Den Hellige Ånd aktiv i en selv verifiseres også Bibelen. Dette er unikt for Bibelen, ingen andre skrifter verifiseres med en åndelig tilstedeværelse i en selv slik Guds Ord gjør!    

 

Gud vokter sitt sanne Ord, slik at de med rette hensikter som oversetter Bibelen, har hjelp av Den Hellige Ånd. Ulike språk og nyere språkbruk, alt dette har Gud Skaperen oversikt over. Det er Han som har skapt språkene og de aller første skriftene skrev Han selv med sin finger for Moses på fjellet Sinai. Guds Ånd - Den Hellige Ånd, skal vi komme tilbake til litt senere.

4. Tro som frelser

 

Å tro Gud er et valg en selv må ta. Ingen kan ta dette valget for en. Vi er alle skapt med fri vilje og vi er selv ansvarlig for vårt eget valg om å tro. Gud skapte oss med fri vilje for at vår kjærlighet til Han skulle være ekte. Meningen med dette livet er å kjenne Gud og gjøre oss selv klar til evigheten med Ham i himmelen. Gud ønsker at alle mennesker skal velge Ham, men dessverre er det ikke alle som velger Han. 

 

Mange mennesker blir lurt til å tro andre guder av vår største motstander, djevelen. De menneskene går dessverre fortap sammen med han, om de ikke vender om til Gud. De fortaptes sjeler lever også videre etter dette livet. I deres tilfelle til en evig pine i helvete som Gud kun hadde forberedt for djevelen, han som i himmelen gjorde opprør mot Gud. 

 

Å tro betyr ikke at en kan forklare alt, men at en setter sin tillit til noe. Å tro Gud er å sette sin tillit til Ham. 

 

Første steget er å velge å tro på Gud. Tro at Han finnes og bekjenne Han som sin Herre og frelser i sitt liv. Troen på Gud leder oss til omvendelse fra vårt gamle liv, hva vi trodde før og hva vi da satte vår tillit til. Mye av det menneskene uten Gud fester sin tillit til, betegner Bibelen som synd. Eksempel på dette er tillit til redning ved penger, kjærlighet ved sex eller tro på frelse ved en bestemt religion.

 

Bibelen gir oss flere eksempler på synd, som er: Løgn, ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing, sex utenfor ekteskap og seksuell omgang med likekjønnede. Bibelen forteller faktisk at ingen mennesker er uten synd. Alle har begått synd og vi er derfor alle syndere! Det var derfor Jesus kom for å ta vår synd på Seg. Alle menneskers synd døde Han for på korset, slik at den som tror Han og tar imot Han blir frelst. Det vil si, når vi omvender oss til Ham og gjør Han til Herre i livet, hjelper Den Hellige Ånd oss til å bli fri fra synd.

 

Synden blir en fri fra når en oppdager den og anerkjenner at det en gjør ikke er til behag for Gud, ved at en da omvender seg fra synden og ber Gud om å bli tilgitt. Dette er noe enhver troende må gjøre stadig, fordi vi er alle mennesker og vi gjør alle feil. Vi kan alle falle i synd selv etter at en er blitt en sann kristen, men det er å forvente at livet sammen med Gud endrer ens verdier og handlinger, slik at en ikke fortsetter å leve i synd.   

 

Som en bekreftelse på sin nye tro, følger også dåp. Bibelen sier at den som tror og blir døpt skal bli frelst og i dåpen skjer det flere ting.   

 

  1. En begraver sitt gamle liv i vannbad sammen med den døden Jesus gjorde på korset for oss. Og i oppreisingen fra vannbadet med Jesus blir en iført en ny skikkelse, en blir borger av det himmelske rike - i Kristus Jesus! 

  2. I dåpen proklamerer en sin tilhørighet til Jesus Kristus. Dette er ikke bare for Gud og andre mennesker, men også for djevelen og hans demoner, de usynlige åndskreftene som omgir oss. Ved å proklamere vår tro på Gud på denne måten, avvæpner en djevelens og demonenes makt over en selv.     

 

Altså: Tro er et valg hver enkelt må ta selv, og ved troen og bekjennelsen på Jesus Kristus blir en et Guds barn. Ved omvendelse fra synd blir en fri og i dåpen ikler en seg Guds beskyttelse.

5. Hvorfor trenger vi frelse?

 

Dette livet er kun en begynnelse på en lang evighet. Valgene vi tar i dette livet har evighetsbetydning. Å ikke ta et valg om å tro Gud er også et valg. 

 

Som nevnt tidligere er vi blitt gitt fri vilje og dette er fordi; I sitt skaperverk ønsket Gud oss! 

 

Han ønsket oss mennesker til å leve sammen med Han i en sann og villet relasjon, og i en sann og villet kjærlighet. Han kunne nok skapt oss som roboter og programmert oss til å vise Han kjærlighet alltid, men det ville ikke vært ekte. På samme måte som Gud er ekte og Hans kjærlighet til oss er ekte, må vi på ekte velge Han.

Velger vi å ikke tro, fortsetter en som før under den dom de to første menneskene Adam og Eva førte oss inn under. Gud hadde gitt dem all råderett over jorden og Hans plan var at vi skulle ha daglig samfunn med Han. Han ga dem kun et bud som var at de ikke skulle spise av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt. Dette budet brøt de, da djevelen lurte dem til å spise av det. Dermed gav de fra seg råderetten Gud hadde gitt dem og de ble underlagt djevelen, som Bibelen også kaller for denne verdens gud. Denne arvesynden lever menneskeheten under frem til frelsens dag, når Jesus kommer igjen for andre og siste gang. 

 

Dem som før den dagen en dør, eller før den dagen Jesus kommer igjen, og som har valgt å tro Gud og tror at Jesus er den eneste veien til frelse, blir frelst for evigheten. Dem som velger å ikke tro eller som velger å ikke ta dette valget forblir under den evige fortapelsen for alltid.

 

Gud er god og Han er kjærligheten selv, det er derfor Han gir deg både frihet og nåde. Frihet til å velge og frelse av bare nåde. En kan ikke gjøre seg fortjent til frelsen. Det er kun troen på Gud og på Herren Jesus som setter en fri. Frelsen er en gratis gave, som vi kan velge å ta imot eller vi kan velge å ikke ta den imot.  

 

Noen ønsker nok å endre Guds karakter til å passe sitt eget forestilte bilde om hvordan Gud burde være, men Guds karakter og Hans Ord Bibelen kan ikke endres. Det er Han som har satt alt i funksjon og som har satt reglene for livets inngang og utgang. Han er den samme fra evigheten av og Han er den samme i all evighet. Det er vi mennesker som har rotet det til og Gud gjør det Han kan for å redde oss fra fortapelsen, med de forutsetningene Han på forhånd har satt. Jorden og vi mennesker er underlagt det onde, derfor gjør vi onde ting. Dette er ikke Guds vilje og det er også derfor Han har gitt oss Sin redningsplan gjennom Jesu død på korset og Hans oppstandelse fra de døde.

 

Kort oppsummert: Vi trenger frelsen i Jesus Kristus for ikke å havne i den evige fortapelsen som kun er ment for djevelen og hans demoner. Derfor bør du i dag be Gud om å redde deg for evigheten!  

6. Hvordan bli en kristen?

 

Bibelen forteller oss at den som tror Gud i sitt hjerte, tror at Jesus er veien til Gud og bekjenner denne troen med sin munn, skal bli frelst. Enklere kan det ikke bli!

 

Dersom du nå er klar for å ta dette enkle valget om å tro Gud her og nå, kan den skrevne bønnen under hjelpe deg litt på vei. Men husk! En bønn til Gud og din samtale med Han er dine ord. Det er deg Han ønsker personlig relasjon med, så å lese bønnen som en av mange andre bønner vil ikke endre noen ting i ditt indre. Ordene under er kun ment til å hjelpe deg i gang med å formulere din egen samtale med Gud. I neste avsnitt skal vi forklare litt mer om bønn, men er du klar for å ta alvorspraten med Gud nå og overgi ditt liv til å bli en del av Hans evighet, så bruk noen minutter på dette nå. 

 

Her er en liten hjelp til å starte din samtale med Gud:

 

Kjære Hellige Gud! 

I dag velger jeg å tro Deg, jeg velger å tro at Jesus er Din enbårne Sønn og at Han døde på korset for at jeg kunne bli frelst, og jeg velger å tro på Den Hellige Ånd. Jeg forstår ikke alt og vet heller ikke hvordan be eller snakke med deg Gud, men jeg ber Deg om å la Den Hellige Ånd flytte inn i mitt hjerte for å lære meg livet med Deg Gud. I fra i dag vil jeg derfor kalle deg for min Far! Tusen takk for at Du elsker meg! 

Amen! 

 

Gi Gud tid til å svare deg, legg vekk telefon eller andre forstyrrende elementer og si: «Gud, jeg ønsker å høre Deg snakke til meg!» - Deretter lytt med ditt hjerte.

7. Hvordan be?

 

Bønn er vår kommunikasjon med Gud. 

På samme måte som det er ulike måter å kommuniser med andre mennesker på, er det også ulike måter å kommunisere med Gud på. 

Noe er bare mellom deg og Gud, mens andre ting er som en proklamasjon foran både Gud, andre mennesker og åndeverden.

 

I Bibelen sier Jesus at vi ikke har, fordi vi ikke har spurt Han eller har bedt Han om det. Gud ønsker å gi oss alle ting, men det er først når vi tror at vi kan få det og dermed ber om det, at vi får. 

 

Noen bønnesvar kommer umiddelbart, mens andre bønnesvar kommer etter hvert. Vår tro og utholdenhet i bønn er avgjørende av flere grunner. 

 

Noen ganger kommer ikke bønnesvaret fordi det er andre åndelige krefter som stopper vårt bønnesvar. I de tilfellene må vi bare fortsette å be til vi opplever gjennombrudd. Andre ganger kan det være at vi ikke ber i henhold til Guds Ord, men etter eget ønske om lykke.

 

Den største lykken vi her i dette livet kan oppleve er freden med Gud i eget hjerte. Omstendighetene rundt oss kan endres noe med hjelp av bønn, men det vil fremdeles være urettferdighet, uro, hat og krig i denne verden. Denne verdens gud, djevelen, ønsker ikke fred og mange mennesker er fortsatt slaver under synden gud - djevelen.  

 

Men å be om gode løsninger og fremgang i sitt eget liv og virke, svarer Gud på. Å be Gud om å bli forsørget for ens daglige behov, svarer Gud på. Å be Gud om å ta bort bekymringer, svarer Han også på. Til og med å be om helbredelse på egen kropp eller på andres kropp, svarer Han på. 

Den Hellige Ånd hjelper oss å be, på samme måte som Den lærer oss alle ting. Faktisk gir Den Hellige Ånd oss dybder i forståelse og lærdom vi ikke kan lære på annet vis. Igjennom Den Hellige Ånd gir Gud oss hemmeligheter direkte. For å vokse i ditt liv sammen med Gud, er dette et tema du bør studere videre. Her blir det ikke nok plass til det, men på WonByOne kan du få en start- undervisning på dette også. Uansett Bibelen er den eneste og sanne kilde til sannhet og til liv, og Gud taler til oss gjennom sitt ord, så forsøk å gi deg selv gode vaner med å lese Guds Ord, Bibelen, hver dag. Det vil gi deg kraft og styrke hver eneste dag!

8. Profetier og Jesu gjenkomst

 

På samme måte som det, i det gamle testamentet, var mer enn 300 profetier om at Jesus skulle komme som vår Frelser og Redningsmann, er det minst like mange profetier i Bibelen som forteller at Jesus skal komme for andre gang og at denne jorden skal ha en ende.

 

Når Jesus kommer for andre gang, kommer Han kun for å hente hjem til himmelen de som tror på Han. Bibelen forteller at dette vil skje på et kort øyeblikk og Han vil ikke denne gang bli værende på jorden slik som for 2000 år siden.

 

Bibelen forteller også at det i de siste tider vil komme stor trengsel og at det vil komme en Antikristus som verden vil tro er Jesus. Denne Antikristus er sendt av djevelen i forsøk på å forføre hele verden. Djevelens sjalusi på Gud og på den frelsen vi mennesker kan få i Jesus plager han. 

 

For å skille Antikristus fra Jesus, kan vi forstå det ved at Antikristus blir en ”reddende” verdensleder, mens Jesu andre komme er gjort på et øyeblikk, hvor Han da kun henter hjem til himmelen de som har tatt imot Ham som sin frelser.

 

Denne verden kommer til en ende, hvor synden og ødeleggelsene djevelen har innført blir gjort ende på. Dette oppgjøret kommer til å bli fryktelig. Etterpå vil det komme en ny himmel og en ny jord hvor Gud regjerer. Til den nye himmelen og den nye jorden er det Gud vil føre de frelste sjelene som tror på Ham.

 

Bibelen gir oss noen profetier som forklarer hva som skal skje i de siste tider, før dette skal skje. Dette er for at vi skal forstå tiden vi lever i og at vi skal kunne stole på at Gud frelser oss fra denne vreden djevelen kaster over oss mennesker.

Det er nå ca. 2000 år siden disse profetiene er skrevne, og vi kan i dag se at dette er på vei til å skje. 

 

For eksempel forteller Bibelen at det vil komme et merke som kan tas på hånden eller i pannen. Uten dette merke vil ikke noen etter hvert kunne kjøpe eller selge noen ting. Dette merket omtales som dyrets merke og dyret er Antikristus. Som Jesus etterfølger skal vi ikke ta dette merke, som vi i dag er kjent med som en data chip i hånden.

 

Det geografiske området Bibelens fortellinger omhandler, er i hovedsak sentret rundt Israel og Midtøsten. Det beskrives hvordan jødene ble tildelt landet Israel ca.1300 år før Jesu fødsel og at jødefolket ble et utvalgt folk av Gud. Vår frelse kommer derfor fra jødene, for oss hedninger som tror og tar imot frelsen i Jesus Kristus, vi blir innpodet i den samme Guds kjærlighet og frelse til Hans utvalgte folk.

 

Uansett, det Bibelen forklarer er at i den siste tiden før Jesus kommer igjen og Antikristus overtar for en liten stund. I den tiden kommer hele verden til å snu seg mot Israel og hate jødene. 

 

For mer enn 2000 år siden ble det profetert i Bibelen at jødene skulle få tilbake sitt land etter at de hadde mistet det, og at de da etter hvert kommer til å vende tilbake til sitt hjemland. 

 

Ser vi oss litt rundt i verden, kan vi se at vi nå er midt i dette. Dette har nå skjedd, at de har fått landet sitt tilbake og de er i ferd med å vende hjem til sitt hjemland. Nå som dette skjer, er det viktig at vi velsigner dem, ber for dem og forstår at dette må skje for at Bibelens ord om en total gjenopprettelse må skje.

9. Evigheten og gi dette videre!

 

Bibelen gir oss noen få glimt av hva himmelen og evigheten er. Blant annet forteller den oss at i himmelen skal det ikke være gråt eller tenners gnissel, det skal heller ikke være sykdom og død. Den forteller også at Jesus gjør i stand rom for oss og at gatene er av gull.

 

Bibelen forklarer også fortapelsen. Om den står det at det er en evig brennende pine. Dette stedet blir i Bibelen kalt helvete. 

 

Siden vi har fått muligheten til å høre Guds ord og at vi kjenner Den Hellige Ånd boende i oss, tror vi dette som Bibelen forteller.

De Bibelske historiene stemmer med arkeologi. De profetiske ordene i Bibelen stemmer med hvordan verden nå utvikler seg og Den Hellige Ånd i oss bekrefter Guds kjærlighet til oss. 

 

Til alle dem som enda ikke har fått høre dette frelsende evangelium ønsker vi å fortelle dette gode budskapet om frelse og utfrielse. 

 

Har du opplevd denne frelsen, oppfordres du herved til å dele din tro på Jesus Kristus videre. Det vil vær en sann kjærlighet å gjøre dette, selv om det også vil være utfordrende.

Gud jeg ber for den som akkurat nå har lest dette hefte. Bekreft deg med Din Hellige Ånd i denne personens hjerte.

Overøs denne personen med din glede og fred, og fyll denne personen med Din kjærlighet til alle mennesker, selv til dem som er ens fiender.

Jeg ber om Jesu blods beskyttelse, liv og god helse. 

I Jesu Navn. Amen!

 

 

Kjærlig hilsen 

WonByOne 

v/ Arvid

Informasjon:

 

WonByOne er et nettsted som enkelt forklarer troen Bibelen gir. WonByOne er ikke direkte knyttet til et spesifikt kirkesamfunn, men knytter seg til den evangeliske Bibelen som er mer enn 2000 år gammel. 

 

WonByOne’s mål er at alle skal ha mulighet til å forstå Bibelens innhold på en lettfattelig måte.

 

WonByOne betyr ”Vunnet av En”, da Bibelens hovedtema er at vi alle er vunnet av Jesus Kristus!

 

Les e-boken versjon av Grunnvollen her. Link til Bibelen.

bottom of page