top of page

Kapittel - 9

Dommedag 

og jordens ende

Bibelen beskriver at denne jorden en dag vil opphøre. Hva som skjer etter den dagen skal jeg prøve å sette noen ord på i neste kapitel, men på samme måte som vår jordiske kropp er midlertidig, er denne jorden også det.   

 

For at det ødelagte fullt ut skal bli gjenopprettet, skapes det en ny himmel og en ny jord, og for oss levende vesener må det komme en dommens dag, for å avslutte det falne. 

Synden djevelen først brakte inn i himmelen, deretter i Edens hage må avsluttes en gang for alle. Vannflommen Gud gjorde, hvor Noah og hans familie ble spart av Gud, var et forsøk på å gjøre slutt på menneskenes synd. Men menneskene fortsatte å synde og de fortsatte å snu ryggen til Gud. Ordningen Gud laget med syndsforlatelse gjennom prestene, templet og brennofferet til Gud i det gamle testamentet gjorde heller ikke at menneskene sluttet å synde. Og da Jesus kom til jorden og ble et menneske for så å sette oss fri i fra synden og lære oss å kjenne Gud, ble Han møtt med motstand og vantro. Johannes 1:9-13 sier om Jesus: «Dette var Det sanne Lyset som kommer inn i verden, og som gir lys til hvert menneske. Han var i verden, verden ble til ved Ham, og verden kjente Ham ikke. Han kom til sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham. Men hver den som tok imot Ham ga Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn, de er født, ikke av blod, ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.»

 

Noe av det Bibelen profeterer om jordens ende, er det Jesus selv som forteller i Matteus 24 – Her er hele dette kapitelet gjengitt.  

«Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Mens de var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende?» Jesus svarte dem: «Se til at ingen forfører dere! Mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Den store trengsel

Når dere da ser ødeleggelsens avskyelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det – da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene. Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å hente noe ut fra huset. Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Men ve dem som er med barn eller ammer spedbarn i de dager! Be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli.  Hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe menneske  bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. For der hvor åtselet er, skal gribbene samles.

Menneskesønnens komme

Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. De skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Lignelsen om fikentreet

Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved dørene! Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldri forgå.

​Ingen kjenner dagen eller timen

Den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i Himmelen, men bare Min Far. Slik det var i Noahs dager, skal det også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt. Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.

Den trofaste tjeneren

Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid? Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han kommer. Sannelig sier Jeg dere: Han skal sette ham over alt han eier. Men hvis den onde tjener sier i sitt hjerte: «Min herre drøyer med å komme», og han så begynner å slå medtjenerne og å spise og drikke sammen med drukkenbolter, da skal denne tjeners herre komme på en dag han ikke venter ham, og i en time han ikke er forberedt. Han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. Der skal det være gråt og tenners gnissel.»

 

Matteus 25:31-46 

«Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på sin herlighets trone. Alle folkeslagene skal bli samlet foran Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik en gjeter skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, men geitene ved sin venstre. Så skal Kongen si til dem ved sin høyre side: «Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For Jeg var sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var tørst, og dere ga Meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Da skal de rettferdige svare Ham: «Herre, når så vi Deg sulten og ga Deg mat, eller tørst og ga Deg å drikke? Når så vi Deg som fremmed og tok imot Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?» Og Kongen skal svare dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine søsken, det gjorde dere mot Meg.» Da skal Han også si til dem ved den venstre side: «Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler. For Jeg var sulten, og dere ga Meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere ga Meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot Meg, Jeg var naken, og dere kledde Meg ikke, Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte Meg ikke.» Da skal også de svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten eller tørst eller som fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene Deg?» Da skal Han svare dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg.» Disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

 

Jeg tror den tiden Jesus beskriver i Matteus som den siste tid er snart. Det er blitt sagt av troende helt siden Jesus for opp til himmelen for 2000 år siden, at de trodde at de levde i de siste tider. Vi er her fortsatt, Jesus har ikke kommet igjen enda, men dette tidspunktet vil en dag før eller senere inntreffe.

Det er flere profetiske bilder Bibelen gir oss, slik at vi kan forstå når endetiden er nær. Det er derfor jeg sier at jeg tror at den tiden er nå snart. Som vi leste, sa Jesus «Den som leser, han forstår det.» så derfor sier jeg igjen og igjen at en må selv lese Bibelen. 

I profetbøkene Jesaja, Esekiel, Daniel og Amos finnes en del profetier verd å lese. Jesus sine egne ord om endetidene i Matteus, Markus, Lukas og Johannes, Og merk deg; Jesus snakker stadig om falske profeter og falske messiaser. Det er kun den ekte Jesus som er porten til Gud, om du ikke har funnet den, står ikke ditt navn skrevet i Livets bok… Derfor les! Er det noen som ønsker å lede og undervise deg, pass på at det de lærer deg stemmer overens med Bibelen!     

 

Avslutningsvis vil jeg gi deg to referanser på hva Bibelen sier om enden. – Når Jesus kommer igjen, står det i Johannes Åpenbaring 1:7a «Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham»

Hvert øye skal se Ham. Det er flere år siden det ble satt opp kamera på Oljeberget i Israel, for å overvåke og få TV bilder av når Jesus kommer igjen. Det var fra Oljeberget at Han for opp til himmelen, helligdagen vi i dag markerer som Kristihimmelfartsdag.

Det er først i denne tiden at vi alle har med oss en TV skjerm i lommen, overalt hvor vi går… 

– Johannes Åpenbaring 13:16-17 «Han (Antikrist) gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.» I dag diskuteres det digitalt merkesystem for vaksine i form av en date chip. Alt ligger også klart for å kunne bruke dette systemet til å betale med, identifisere seg med m.m. Dette er et tydelig Bibelsk tegn på hva som ventes i de siste tider og dette merke tror jeg ikke at vi troene skal ta.

 

Jeg nevner også Antikrist – Verden venter på en leder som kan lede verden til fred. Bibelen forklare det med at falske kristuser og falske profeter skal oppstå og lede mange mennesker bort i fra den sanne troen på Gud. Avslutningsvis på denne verden, sier Bibelen at det vil til slutt komme en verdensleder hele verden vil bøye seg for. 

I skrivende stund, i denne urolige verden, kan det jo se utfordrende ut, at verden skal klare å samle seg om en felles leder. Det ser likevel ut til at det er det det arbeides for, hvor FN har satt mål om en verdensregjering innen 2030. Det vil bli mye krig og uroligheter i tiden frem mot det, men vent og se, en dag blir det fred og det står opp en mektig leder som ser tilsynelatende god ut. 

Om han vil jeg si; Bøy deg ikke for han – han er ikke Jesus Kristus!

 

Når Jesus henter hjem Sine – oss kristne, vil det gå fort! Han vil ikke komme for å prøve å lede denne verden. Så det er ikke en ny verdensleder vi venter på. 

Matteus 25: 1-13 forteller en historie om ti jomfruer, hvor fem av dem er klare til å bli hentet når Jesus kom, mens de fem ander er ikke klar. I denne sammenligningen var alle disse ti jomfruene kristne, men altså bare fem av dem er likevel klar. Det er derfor det er så viktig å stå fast på Guds Ord Bibelen, - Jesus sier i Matteus 24: 35 «Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldri forgå.» 

Ut av den store trengselen vil Jesus hente ut Sine før, under eller etter trengselen. En kan finne Bibelsk belegg for alle tre varianter av beskrive, så dette vet ingen med sikkerhet før dette skjer. Selv håper og tror jeg på det beste, med å bli hentet ut av denne verden før trengselen, men jeg forbereder meg på det verste. Uansett, hadde ikke dyretsmerke vært av betydning for oss Kristne, hadde heller ikke Bibelen omtalt dette tror jeg. Derfor må vi være våkne og ikke legge oss under noe som vil koste oss evigheten sammen med Gud.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12avslutning

Donate - WonByOne - meaning of life

Undervisning for å bli personlig kjent med Gud er gratis. Men å holde nettsiden i gang koster penger. Ønsker du å støtte oss?

bottom of page