top of page

Kapittel - 10

Evigheten og 

livet etter døden

Bibelen forteller oss at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter fra skapelsen av. De som tror på Jesus Kristus og tar imot Han som sin Herre og Frelser, vil gå hjem til Gud i himmelen når deres jordiske kropp dør. I himmelen vil en motta en ny og annerledes kropp og i himmelen, der er det verken tårer eller smerte. 

Johannes åpenbaring 21:3-4 «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.»

 

Som vi tidligere har vært inne på, gir Bibelen oss et bilde av det perfekte liv med Gud i begynnelsen. Adam og Eva levde i fullkomment fellesskap med Gud i Edens hage. I hagen sto Livets tre som er symbolet på Jesus, frelse og det evige livet. Adam og Eva ble atskilt fra Gud fordi de valgte å spise av treet til kunnskap om godt og ondt, det eneste treet Gud hadde forbudt dem å spise av. Når vi i dag velger å tro på Jesus, som er Livets tre, blir fellesskapet med Gud gjenopprettet. I himmelen kommer alt til å være perfekt, og vi vil se Gud ansikt til ansikt og leve nær Ham slik Adam og Eva gjorde før de vendte Gud ryggen og syndet.

 

I Johannes åpenbaring 21:22-27 og 22:1-5 fortelles det om hva som venter oss i himmelen: «Men jeg så ikke noe tempel i den, for Herren Gud, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel. Byen har ikke bruk for solen eller månen til å skinne i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet er dens lys. De frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden fører sin herlighet og ære inn i den. Dens porter skal aldri være stengt om dagen. Natt skal det ikke være der. De skal føre folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Men det skal aldri noensinne komme noe inn i den som gjør den uren eller er årsak til styggedom eller løgn, men bare de som er innskrevet i Livets Bok hos Lammet. Han viste meg en ren elv med livets vann, som funklet som krystall, og som strømmer ut fra Guds og Lammets trone. Midt i byens gate, og på begge sider av elven, vokser livets tre, som bærer tolv frukter; hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets trone skal være i byen, og Hans tjenere skal tjene Ham. De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på deres panne. Natt skal det ikke være der; de trenger ingen lampe og heller ikke lys fra solen, for Herren Gud gir dem lys. Og de skal herske som konger i all evighet.»

 

I Johannes 15:1-8 forklarer Jesus betydningen av å være i Ham som er Livets tre. «Jeg er det sanne vintreet, og Min Far er vingårdsmannen. Hver gren på Meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. Foruten Meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler.»

 

Bibelen gir oss også noen flere glimt av himmelen. I Johannes Åpenbaring 4:2-4 fortelles det at Gud sitter på en trone, at det er 24 eldste som er i Guds råd og sitter rundt Hans trone. Jesus fortalte også disiplene sine at Han skulle gå til sin Far og sitte ved Hans høyre hånd og at Han skulle forberede rom for oss i himmelen. Åpenbaringen 21 skildrer også himmelen som et paradis hvor det er gater av gull og hvor det verken er sorg, gråt eller smerte, men fred og harmoni.

Evigheten er ikke bare en endeløs utvidelse av tiden. Evigheten defineres annerledes enn tiden. Evigheten er Guds rike, riket der Gud selv lever.

En dag vil Jesus komme tilbake for å hente dem som tilhører Ham, for å gi dem evig fred og hvile i himmelen. De døde vil stå opp til nytt liv. Så kommer en dag med dom, og det er  Gud som dømmer. Hans dom er alltid og vil alltid være rett og rettferdig. De av oss som tilhører og følger Jesus og Guds Ord, har ingenting å frykte, for Jesus har allerede tatt straffen for vår skyld. 

 

Jesaja 53:4-5 «Sannelig, det var våre sykdommer Han (Jesus) tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre lovbrudd, Han ble knust for våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

 

Vi har blitt frelst for evigheten av bare nåde, men fremdeles må vi hver dag velge å følge Jesu eksempel, Hans undervisning og Bibelen Gud Ord. Gjør vi det vil vi ikke falle fra, miste troen og bli skyldig til dommen. 

Bibelen skildrer også evig fordømmelse for de som ikke vil tro på Jesus og ta imot frelsens gave. Bibelen forklarer at de vil gå til helvete, et fengsel forberedt for djevelen og bare han. Men de som han har klart å stjele i fra Gud, blitt forført av hans løgner, vil også havne der sammen med han. Dette er et sted med gråt og mye smerte.

Derfor - forsikre deg om at du har valgt å tro på Jesus Kristus som din Herre og frelser! Ta imot nådens gave Gud har forberedt for deg både i dette livet og i evigheten. Det er mye mer jeg kunne sagt om dette, men jeg oppfordrer deg sterkt til å lese Bibelen selv, bli godt kjent med både den og med Gud igjennom bønn. Gud elsker deg, og Han venter alltid på deg, helt frem til den dagen det er for sent venter Han på deg, men det er ditt valg! Gud er generøs, livet har du fått i gave, frelsen og evigheten er også en gave, men den må tas imot av deg - Kun DU kan velge å ta imot frelsens gave for ditt liv!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avslutning

Donate to WonByOne

Undervisning for å bli personlig kjent med Gud er gratis. Men å holde nettsiden i gang koster penger. Ønsker du å støtte oss?

bottom of page